Rechten en plichten

 

De rechten en plichten van patiënten en zorgverleners zijn o.a. vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en meer specifiek in onze Algemene voorwaarden en ons privacyreglement. Wij zijn verplicht de Meldcode Huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling) en (kinder)mishandeling te gebruiken als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. 

 

Voordat wij u kunnen onderzoeken en behandelen, moeten wij u hierover vooraf informeren en toestemming vragen (informed consent).

 

Informatieplicht behandeling

Als patiënt heeft u recht op informatie over de behandeling die wij bieden. Het delen van deze informatie hierover is een samenwerking tussen zorgverlener en patiënt. Vervolgens beslist u samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren. Om te kunnen meedenken en meebeslissen over uw onderzoek, behandeling en behandelplan behoren wij u te informeren, bijvoorbeeld over: 

  uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;

  aard van de problematiek of diagnose;

  soort en doel van onderzoek en behandeling;

  hoe lang onderzoek en behandeling duurt;

  te verwachten gevolgen en eventuele risico’s van onderzoek en behandeling;

  werking en eventuele bijwerking van voorgeschreven medicatie;

  eventuele alternatieve mogelijkheden van onderzoek en behandeling;

  geen informatie te willen.

 

Toestemmingsvereiste

Alleen met uw toestemming kan een zorgverlener u onderzoeken en behandelen. Dat hoeft niet schriftelijk, ook mondelinge toestemming geldt. Ook kan een zorgverlener ervan uitgaan dat u uw toestemming stilzwijgend geeft. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit uw gedrag. Als er meerdere onderzoeken en behandelingen nodig zijn, dan vragen wij daarvoor in één keer uw toestemming en hoeft de zorgverlener u niet meer voor elk onderdeel apart om uw toestemming te vragen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het staat u vrij om onderzoek en behandeling op ieder moment te beëindigen.

 

Wilsonbekwaam

Als de zorgverlener tot de conclusie is gekomen dat de patiënt (tijdelijk) niet in staat is om over voorgenomen onderzoek of behandeling te beslissen, dan moet hij een vertegenwoordiger daarover informeren en hem toestemming vragen voor de uitvoering ervan. De WGBO bepaalt de volgende categorieën van vertegenwoordiging, in volgorde:

1 curator of mentor (wettelijk vertegenwoordiger door de rechter benoemd;

2 de schriftelijk gemachtigde;

3 de echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel;

4 ouder, kind, broer of zus van de patiënt.

 

Wanneer de 1e en 2e categorie niet van toepassing zijn, is uw partner de wettelijk vertegenwoordiger (3e categorie). Indien uw partner dit niet kan of wil, of als u geen partner heeft, dan valt de wettelijk vertegenwoordiging in de 4e categorie. Binnen de 4e categorie is geen rangorde bepaald. Deze personen mogen onderling bepalen wie als uw wettelijk vertegenwoordiger optreedt in geval u wilsonbekwaam bent, tenzij deze persoon dat niet wenst. Is dit niet mogelijk omdat er onderling geen overeenstemming is, dan mag uw zorgverlener bepalen wie als wettelijk vertegenwoordiger mag optreden. Wij adviseren u om als wilsbekwame patiënt zelf al aan te geven wie uw wettelijk vertegenwoordiger mag zijn in geval zich een situatie voordoet waarin u (tijdelijk) wilsonbekwaam bent.

 

Medisch dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en wettelijk verplicht dat uw zorgverlener een dossier bijhoudt. In uw medisch dossier worden aantekeningen over uw gezondheidstoestand, behandeling, onderzoeksuitslagen en brieven bewaard. In het medisch dossier worden alleen gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn. Wij leggen uw medische gegevens vast in het elektronisch patiëntendossier (EPD) en hebben daarbij de bewaarplicht dat gegevens in uw dossier tenminste 15 jaar worden bewaard. Hierbij heeft u het recht:

  om uw medisch dossier in te zien en recht op een kopie daarvan.

  om fouten in uw medisch dossier te herstellen.

  om een eigen verklaring aan uw medisch dossier toe te laten voegen.

  om gegevens uit uw medisch dossier te laten vernietigen.

  op privacy en geheimhouding van medische gegevens (beroepsgeheim).

  op een second opinion (tweede mening) van een andere zorgverlener dan uw huidige zorgverlener.

 

Gegevensuitwisseling

Wij nemen uw privacy in acht en kunnen de gegevens uit uw medisch dossier voor de volgende doelen gebruiken: 

  Het informeren van andere zorgverleners binnen of buiten Recuper. Bijvoorbeeld bij een doorverwijzing naar een andere zorgverlener, waarneming of na ontslag uit onze praktijk (dan informeren wij uw huisarts).

  Het informeren van uw familieleden en/of wettelijk vertegenwoordigers indien u zelf niet in staat bent om toestemming voor onderzoek en  behandeling te geven.

  Het informeren van Veilig thuis in het kader van de Meldcode Huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling) en (kinder)mishandeling.

  De systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg.

  Wetenschappelijk onderzoek.

  Het declareren of factureren van de aan u verleende zorg. 

 

Daarnaast worden gegevens uit uw dossier met anderen gedeeld indien dit wettelijk is voorgeschreven. Uw zorgverlener moet bijvoorbeeld persoonsgegevens delen met de GGD als er sprake is van bepaalde infectieziekten die ernstig gevaar voor de volksgezondheid opleveren. 

 

Uw plicht

Als patiënt behoort u:

  uw zorgverlener zo goed en volledig mogelijk te informeren over uw klachten en eerdere zorgverlening.

  zoveel mogelijk mee te werken aan onderzoek en behandeling en de adviezen van de zorgverlener op te volgen.

⌷  te verschijnen op de gemaakte afspraken of die tijdig te wijzigen of af te zeggen.

⌷  respect en begrip te tonen voor uw zorgverlener(s) en uw medepatiënten. 

⌷  correcte gegevens over uw zorgverzekering te verschaffen en te zorgen dat de factuur op tijd betaald wordt. 

  zich te houden aan de gedragregels. 

 

Gedragsregels

Wij vinden het belangrijk dat onze praktijk voor u en onze medewerkers een prettige en veilige omgeving is. Daarom is er een aantal regels waaraan iedereen bij Recuper zich moet houden.

⌷  In onze praktijk hebben we respect voor elkaar.

⌷  Overlast, lichamelijk en verbaal geweld, bedreiging, (seksuele) intimidatie, discriminatie of ander onacceptabel gedrag is verboden.

⌷  Roken, alcohol en drugs zijn verboden. Gebruikers worden hierop aangesproken.

⌷  Diefstal en vernieling zijn strafbaar. We hebben respect voor elkaars eigendommen.

⌷  Het parkeren van voertuigen op het eigen terrein is voor eigen risico en alleen toegestaan op parkeerplaatsen voor bezoekers of op parkeerplaatsen van Recuper. Recuper aanvaardt daarbij geen aansprakelijkheid voor schade aan auto’s, fietsen, motoren, etc.

⌷  Foto's, films en geluidsopnamen maken is verboden om de privacy van patiënten, bezoekers en medewerkers te beschermen. U mag na vooraf overleg hierover met uw zorgverlener een geluidsopname maken van het gesprek met uw zorgverlener. Het openbaar maken van de geluidsopname zonder toestemming van de zorgverlener is niet toegestaan.  

  

U vindt hier informatie over de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

U vindt hier informatie over de Meldcode Huiselijk geweld (waaronder ouderenmishandeling) en (kinder)mishandeling.

U vindt hier informatie over onze Algemene voorwaarden.

U vindt hier informatie omtrent uw privacy.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat.